പ്രതിവർഷം ശരാശരി 9.525 ലക്ഷം രൂപ ; വിദ്യാർഥികൾക്ക് റെക്കോർഡ് ശമ്പളം ഉറപ്പാക്കി ഐയിമർ ബി സ്കൂൾ