10 ലക്ഷത്തോളം ശമ്പളം! കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് റെക്കോർഡ് ശമ്പളം ഉറപ്പാക്കിയെന്ന അവകാശവാദവുമായി എയിമർ ബി സ്കൂൾ