വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റെക്കോർഡ് ശമ്പളം ഉറപ്പാക്കി എയിമർ ബി സ്കൂൾ പ്രേതിവർഷം 9.52 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഉറപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ബിസിനസ്സ് സ്കൂൾ